TNITY ดึง “คณาวุฒิ วรรทนธีรัช” นั่งกรรมการ มีผลวันนี้

บอร์ด TNITY แต่งตั้ง “คณาวุฒิ วรรทนธีรัช” ดำรงตำแหน่งกรรมการคนใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก มีผลวันนี้


บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ TNITY ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 14 มกราคม 2565 ได้มีมติแต่งตั้งนายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช กรรมการใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

Back to top button