CIVIL เคาะราคา “ไอพีโอ” 4.60 บ. เปิดจองซื้อ 19-21 ม.ค.นี้

CIVIL เคาะราคาขายไอพีโอที่ 4.60 บ./หุ้น กำหนดวันจองซื้อ ระหว่างวันที่ 19 - 21 ม.ค. 65 โดยมี บล.บัวหลวง เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย


บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ที่ 4.60 บาท/หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท/หุ้น โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้น IPO ได้ระหว่างวันที่ 19 – 21 ม.ค. 65 ซึ่งมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย คือ บล.บัวหลวง ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท

โดยการเสนอขาย IPO ครั้งนี้บริษัทจะเสนอขาย IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 28.57% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยสัดส่วนการเสนอขาย IPO ตามกลุ่มนักลงทุนที่จะมีการจัดสรรนั้น แบ่งเป็น กลุ่มนักลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ สัดส่วน 60% กลุ่มบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สัดส่วน 19.07% ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สัดส่วน 15% กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ของบริษัท สัดส่วน 4.35% และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย สัดส่วน 1.58%

สำหรับวัตถุประสงค์ของการนำเงินที่ได้จาก IPO ในครั้งไปใช้ ประกอบด้วย เงินทุนสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการก่อสร้าง 442 – 530 ล้านบาท นำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 177 – 265 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 88.4 – 264.4 ล้านบาท ซึ่งจะรองรับระยะเวลาการใช้เงินจาก IPO ในช่วงปี 65-66

Back to top button