“ทริสฯ” จัดเรทติ้งหุ้นกู้ BANPU วงเงิน 1.20 หมื่นลบ. ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่”

“ทริสฯ” จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ใหม่ วงเงินไม่เกิน 1.20 หมื่นลบ. ของ BANPU ที่ระดับ “A+” แนวโน้ม Stable ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมถ่านหินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนรายได้ที่แน่นอนจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า และการปรับกลยุทธ์สู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาดแบบครบวงจร


บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” พร้อมกันนี้ ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1.20 หมื่นล้านบาทของบริษัทที่ระดับ “A+” ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้อันดับเครดิตของหุ้นกู้ชุดใหม่ใช้แทนอันดับเครดิตหุ้นกู้เดิมที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มวงเงินของหุ้นกู้ดังกล่าวจากเดิมที่จำนวนไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท เป็นไม่เกิน 1.20 หมี่นล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

สำหรับอันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษัทในอุตสาหกรรมถ่านหินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนรายได้ที่แน่นอนจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า และการปรับกลยุทธ์สู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาดแบบครบวงจรของบริษัท ในขณะเดียวกัน อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความผันผวนของราคาถ่านหินและอุปสงค์ถ่านหินที่ชะลอตัวในระยะยาวซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความพยายามในการลดมลพิษทางอากาศของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย

โดย ณ เดือนกันยายน 2564 บริษัทฯ มีภาระหนี้รวมอยู่ที่ประมาณ 5.70 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนประกอบด้วยหนี้ของบริษัทย่อยซึ่งเป็นหนี้ที่มีหลักประกันมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และหนี้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันมูลค่า 1.10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่อัตราส่วนหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนต่อภาระหนี้ทั้งหมดของบริษัทอยู่ที่ระดับประมาณ 20% ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

แนวโน้มอันดับเครดิต

สำหรับแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษัทฯ จะยังคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมถ่านหินต่อไป โดยเงินปันผลรับจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงและกำไรที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของอุตสาหกรรมถ่านหินลงได้บางส่วน ในขณะที่สถานะสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอจากการมีวินัยทางการเงินและการบริหารเงินสดที่ระมัดระวังจะช่วยให้บริษัทสามารถประคองตัวผ่านพ้นสถานการณ์ที่อุตสาหกรรมมีความผันผวนไปได้

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

โดยอันดับเครดิตของบริษัทฯ อาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือมีกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับลดลงหากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานอ่อนแอกว่าที่ทริสเรทติ้งประมาณการไว้เป็นอย่างมาก ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้หากราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติลดลงจากระดับที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้การลงทุนโดยการก่อหนี้เพิ่มจนส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนและกระแสเงินสดเพื่อการชำระหนี้ของบริษัทฯ อ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่องก็อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้มีการปรับลดอันดับเครดิตลงได้

Back to top button