BWG คว้างานฟื้นฟู “ลำห้วยคลิตี้” ปนเปื้อนสารตะกั่ว มูลค่า 205 ลบ.

BWG ลงนามในสัญญาจ้างโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ 2 จากกรมควบคุมมลพิษ มูลค่างาน 204.99 ลบ.


บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กับ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยขอบเขตงาน เป็นการฟื้นฟูการปนเปื้อนสารตะกั่วในพื้นที่รอบโรงแต่งแร่และพื้นที่ชุมชน การปรับเสถียรกากหางแร่ปนเปื้อนก่อนนำไปฝังกลบ การปิดคลุมหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย และงานซ่อมแซมฝายดักตะกอน มูลค่างาน 204,990,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลา 300 วัน

Back to top button