“กองทรัสต์ KTBSTMR” จ่ายผลตอบแทน 0.1039 บ. สะท้อนศักยภาพบริหารสินทรัพย์

KTBSTMR โชว์ศักยภาพสินทรัพย์เด่น เตรียมจ่ายผลตอบแทน 0.1039 บ./หน่วย พร้อมขยายเวลาชดเชยรายได้ค่าเช่า 2 โครงการและลงทุนเพิ่มเพื่อเพิ่มรายได้


นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด หรือ KTBST REIT ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เคทีบีเอสที มิกซ์ หรือ KTBSTMR ได้พิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.1039 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมมูลค่ากว่า 31.25 ล้านบาท

โดยกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 22 มีนาคม 2565 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสินทรัพย์และการบริหารของกองทรัสต์ ที่มีจุดเด่นในการเป็นกองทรัสต์อิสระที่ลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพหลากหลาย

ขณะเดียวกัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในปัจจุบันที่ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล KTBST REIT จึงเล็งเห็นว่าอาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะ “กลุ่มธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์” และ “กลุ่มธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงาน” ที่เป็นธุรกิจหลักของโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ และโครงการซัมเมอร์ฮับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ KTBSTMR เข้าลงทุน

ดังนั้น บริษัท เอสที ฮิลล์ จำกัด (ST Hill)  และ บริษัท เอสที ฮับ จำกัด (ST Hub)  ในฐานะบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน จึงได้เสนอมาตรการ ขยายระยะเวลาชดเชยรายได้ค่าเช่าในสัญญา สำหรับทรัพย์สินโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ และโครงการซัมเมอร์ฮับ จากเดิมที่มีระยะเวลา 1 ปี เป็น 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะทรัสตี และ KTBST REIT ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้เห็นชอบมาตรการดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเพื่อรักษาผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยรวม ดังนี้

1.) ขยายระยะเวลารับประกันรายได้โครงการซัมเมอร์ฮิลล์ และโครงการซัมเมอร์ฮับ ในพื้นที่ในโครงการส่วนใดที่ไม่มีผู้เช่าพื้นที่ ณ วันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่า หรือ  สัญญาบริการ ลูกค้าของพื้นที่ในโครงการรายใดสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ จากเดิม 1 ปี ออกเป็นเวลา 3 ปี

2.) ขยายระยะเวลารับประกันรายได้จาก 1 ปี ออกไปเป็น 3 ปี ในส่วนพื้นที่จัดงาน (Event Area) และพื้นที่ส่วนทางเดิน (Corridor)  ของโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ และโครงการซัมเมอร์ฮับ โดยมีรายได้ต่อปีของแต่ละโครงการไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินดังนี้ โครงการซัมเมอร์ฮิลล์จำนวน 174,000.00 บาท และ โครงการซัมเมอร์ฮับ จำนวน 16,000.00 บาท

3.) ขยายมาตรการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้ค่าเช่า ของโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ และโครงการซัมเมอร์ฮับ จาก 1 ปี ออกไปเป็น 3 ปี โดยกองทรัสต์จะได้รับรายได้ค่าเช่าของแต่ละโครงการไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินค่าเช่ารวมต่อปีตามที่ได้มีการคาดการณ์ไว้และกำหนดไว้ ดังนี้ 1.) ปีที่ 1 โครงการซัมเมอร์ฮิลล์จำนวน 72,150,000.00 บาท และโครงการซัมเมอร์ฮับ จำนวน 54,210,000.00 บาท  2.) ปีที่ 2 โครงการซัมเมอร์ฮิลล์ จำนวน 72,640,000.00 บาท และโครงการซัมเมอร์ ฮับ จำนวน 55,320,000.00 บาท  และ 3.) ในปีที่ 3 โครงการซัมเมอร์ฮิลล์ จำนวน 71,330,000.00 บาท และโครงการซัมเมอร์ ฮับจำนวน 58,820,000.00 บาท

“มาตรการดังกล่าวนับเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ KTBSTMR เป็นอย่างมาก เป็นการสร้างความมั่นใจในการบริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่มีเกิดขึ้นของสายพันธุ์เดิมสายพันธุ์ใหม่” นายพลสิทธิ กล่าว

นายพลสิทธิ ยังเปิดเผยว่า จากการการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติ ว่า KTBSTMR จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดยลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โครงการศูนย์รับฝากข้อมูล ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่าโครงการ INTERLINK DATA CENTER และซื้อสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งใช้ในการดําเนินกิจการภายในโครงการ INTERLINK DATA CENTER จากบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ในจำนวนเงินไม่เกิน 750,000,000 บาท

ทั้งนี้จะมีการจัดประชุมวิสามัญของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน เพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดยคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2565 และคาดว่าการลงทุนเพิ่มครั้งนี้ จะส่งผลให้กองทรัสต์มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ประเภทใหม่ๆ ซึ่งเป็นการจัดหารายได้ที่กระจายความเสี่ยง

โดยปัจจุบันกองทรัสต์ KTBSTMR เป็นกองทรัสต์กองแรก ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ได้แก่ อาคารคลังสินค้า (Warehouse) อาคารโรงงาน (Factory) อาคารสำนักงาน (Office) และอาคารศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ (Community Mall) ด้วยรูปแบบสินทรัพย์แต่ละโครงการในลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มีการออกแบบตัวโครงการและจัดสรรพื้นที่ใช้สอยไว้เป็นอย่างดี ประกอบกับการมุ่งเน้นการจัดหาผู้เช่าที่มีคุณภาพสูง พร้อมบริหารกลุ่มผู้เช่า (Tenant Mix) ให้กระจายตัวได้ดีในแต่ละโครงการ อีกทั้ง กองทรัสต์ยังมีการจัดหารายได้จากธุรกิจหลายประเภท และมีศักยภาพในการเติบโตสูง ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทรัสต์ที่มีโอกาสให้อัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอในทุกช่วงภาวะเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจกองทรัสต์ KTBSTMR เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สำหรับผู้ที่สนใจกองทรัสต์ KTBSTMR สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากบริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผ่าน KTBST Group Contact Center 02-351-1800 กด 3

Back to top button