PLANB เปิดงบปี 64 กำไร 64 ลบ. รับรายได้สื่อโฆษณาฟื้น

PLANB เปิดงบปี 64 กำไร 64 ลบ. รับรายได้สื่อโฆษณาฟื้น คาดปี 65 โควิดคลี่คลายจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อย่างเข็มแข็งอีกครั้งเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน


บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB ขับเคลื่อนธุรกิจผ่านวิกฤตและความท้าทายโดยการดำเนินธุรกิจขององค์กร มุ่งเน้นความยืดหยุ่นพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ต่อยอดจุดแข็งด้านเครือข่ายโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย และรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของบุคลากรและช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง

โดยดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พนักงานและสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้แม้สถานการณ์ COVID-19 จะเกิดขึ้นอย่างยืดเยื้อในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วของแพลนบี พร้อมกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในไตรมาส 4/2564 ส่งผลกระทบเชิงบวกโดยตรงต่อการใช้เม็ดเงินสื่อโฆษณาของแบรนด์สินค้า ทำให้ผลประกอบการของแพลนบีฟื้นตัวและสามารถสร้างกำไรสุทธิในปี 2564 ได้อีกครั้งที่ 64 ล้านบาท ส่วนรายได้เท่ากับ 4,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 719 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.30 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประจำปี 2563

ส่วนผลประกอบการธุรกิจในไตรมาส 4/2564 มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด (V-Shaped) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ธุรกิจทยอยกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นหลังสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นใน ไตรมาส 4/2564 ส่งผลให้หลายแบรนด์สินค้าทยอยกลับเข้ามาลงทุนในสื่อโฆษณาอีกครั้ง ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเหลือเงินสดปลายปี 2564 จำนวนกว่า 1,986 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย ธุรกิจด้านสปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งปัจจุบันมีด้วยกัน 5 ธุรกิจ คือ International Broadcasting, Combat Sports, Football, Esports และ Running รวมถึงพัฒนา Content คุณภาพด้านกีฬาบนพื้นที่จอทั่วประเทศไทย นำเสนอสื่อโฆษณาแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต ทุกการเดินทาง และทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อรองรับการฟื้นตัวพร้อมทั้งมั่นใจว่าแพลนบีจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน

สำหรับในไตรมาส 4/2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานเท่ากับ 1,224 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 126 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.5 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2564 แบ่งออกเป็นรายได้จากสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่ 1,024 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมที่ 200 ล้านบาท อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 จากสายพันธุ์ “โอมิครอน” ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดิม ส่งผลกระทบให้เกิดความวิตกกังวลต่อการตัดสินใจใช้เม็ดเงินสื่อโฆษณาบางส่วน

ขณะที่สถานการณ์ COVID-19 ในช่วงปลายปี 2563 มีสถานการณ์ที่ไม่รุนแรงมากนักพบว่ามีผู้ติดเชื้อในประเทศเท่ากับศูนย์ราย ประกอบกับภาครัฐมีการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หลายมาตรการ ซึ่งสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ทำให้รายได้จากการดาเนินงานในไตรมาส 4/2564 ไม่สามารถเปรียบเทียบได้โดยตรงกับรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาส 4/2563

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสาหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมาส 4/2564 และในปี 2564 อยู่ที่ 151 ล้านบาท และ 64 ล้านบาท ตามลำดับ จากการเติบโตที่เข้มแข็งของรายได้จากการดำเนินงาน รวมถึงความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่าย และให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร (SG&A) ที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานอย่างรอบด้าน ปรับโครงสร้าง และเพิ่มระบบควบคุมภายในเพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง รวดเร็ว และก้าวกระโดด

นอกจากนี้บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนา Content และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 100% ของกลุ่มสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย ของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรือ AQUA เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายแพลนบีให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้ทันทีในช่วงไตรมาส 2/2565 สะท้อนวิสัยทัศน์ของแพลนบีในการเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่มีความครอบคลุมถึงผู้บริโภคตลอดชีวิตประจำวันของการเดินทาง พร้อมสร้างเครือข่ายและการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้งผ่านกลุ่มธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม

อนึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าผลประกอบการธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมยังสามารถเติบโตได้ในระยะยาว จากการมุ่งพัฒนาธุรกิจให้มีความหลากหลายสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมพร้อมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2564 ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด สามารถสร้างกาไรที่ดีที่สุดในรอบปี ถือเป็นสัญญาณบวกของการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมพร้อมกับการกลับมาของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา

ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าหากสถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2565 บริษัทฯ จะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อย่างเข็มแข็งอีกครั้งเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน

Back to top button