MORE รายได้เพิ่ม-บุ๊กพิเศษ ดันงบปี 64 พลิกกำไร 1.15 พันลบ.

MORE รายงานงบปี 64 พลิกกำไร 1.15 พันลบ. จากปีก่อนขาดทุน 47.22 ลบ. รับรายได้เพิ่ม-บุ๊กขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย


บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE รายงานผลประกอบการงวดปี 2564 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยในงบการเงินรวมบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมจำนวน 127.72 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดเดียวกันของปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมจำนวน 27.62 ล้านบาท มียอดเพิ่มขึ้นจำนวน 100.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 362.42 เนื่องจาก

1) ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจให้บริการด้านบุคลากรจำนวน 65.41 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 43.61 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนศูนย์ที่ให้บริการเพิ่มขึ้น 77 ศูนย์บริการ รวมเป็น 247 ศูนย์บริการ

2) ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจจำหน่ายน้ำประปาจำนวน 23.17ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 19.13 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อยในธุรกิจจำหน่ายน้ำประปา (อบต.ปลวกแดง) ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564

3) ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 9.62 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจดังกล่าวในช่วงไตรมาส 3 และบริษัทได้ทำการจำหน่ายบริษัทดังกล่าวออกในไตรมาส 4

พร้อมกันนี้ ในงบการเงินรวม บริษัทมีรายได้อื่นรวมจำนวน 1,169.80 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดเดียวกันของปี 2563 บริษัทมีรายได้อื่นรวม 14.65 ล้านบาท มียอดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1,155.15 ล้านบาท เนื่องจาก

1) ในปี 2564 บริษัทได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีการลดหนี้สินจากภาระค้ำประกันให้ ทำให้บริษัทต้องกลับรายการค่าเผื่อประมาณการหนี้สินจากภาระค้ำประกันที่เคยบันทึกไว้ จำนวน 95.38 ล้านบาท โดยแสดงรายการภายใต้ “ค่าเผื่อประมาณการหนี้สินจากภาระค้ำประกัน (กลับรายการ)”

2) ในปี 2564 บริษัทได้มีการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยบริษัทได้รับหุ้นสามัญแทนการชําระด้วยเงินสด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ซึ่งทำให้มีกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว จำนวน 1,054.50 ล้านบาท

Back to top button