TTCL บุ๊กขายเงินลงทุนบ.ย่อย-ต้นทุนลด หนุนกำไรปี 64 โตกว่า 1 เท่าตัว แตะ 289 ลบ.

TTCL รายงานกำไรปี 64 โตกว่า 1 เท่าตัว มาที่ 289.13 ลบ. จากปีก่อน 128.66 ลบ. หลังมีการบุ๊กกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมถึงต้นทุนรวมลดลง


บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL รายงานผลประกอบการงวดปี 2565 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีต้นทุนในการก่อสร้างและให้บริการ และต้นทุนจากการบริหารงานโรงไฟฟ้าปรับตัวลดลง

นอกจากนี้บริษัทมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และกำไรจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน รวมถึงส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า

Back to top button