ALL แตกพาร์ 0.50 บ. เพิ่มทุน 1.73 พันล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม-รองรับแปลงสภาพหุ้นกู้

บอร์ด ALL แตกพาร์ 0.50 บ. จากเดิม 1 บ. พร้อมเพิ่มทุน 1.73 พันล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม-รองรับแปลงสภาพหุ้นกู้-ปรับอัตราการใช้สิทธิของ “ALL-W1”


บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 128,440,547 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ นวน 939,052,299 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 810,611,752 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย 128,440,547 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยจากนั้นจะบริษัทจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)  (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทแล้ว) โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 810,611,752 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวน 1,621,223,504 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นอกจากนี้บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียน 865,879,251.50 บาท จากเดิม 810,611,752 บาท เป็น 1,676,491,003.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,731,758,503 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (3) การปรับอัตราการใช้สิทธิของ ALL-W1

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทมูลค่าไม่เกิน 840,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1)

รวมทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,343,264,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) 15 มี.ค.65  และวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) 14 มี.ค.65

Back to top button