ผถห. GCAP ไฟเขียวเพิ่มทุน 46 ลบ. รองรับใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้น GCAP ไฟเขียวเพิ่มทุน 46 ลบ. จากทุนจดทะเบียนเดิม 150 ลบ. เป็น 196 ลบ. เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้กับ AO Fund และ AO Fund 1


นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายอนุวัตร โกศล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ณ สำนักงานใหญ่ GCAP โดยเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-EGM) เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 46,296,296.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 196,296,296.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 92,592,593 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้กับ AO Fund และ AO Fund 1

โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงิน รวมทั้งใช้เงินดังกล่าวเพื่อขยายการปล่อยสินเชื่อที่เป็นธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัท อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

Back to top button