ครม. ขยายเวลาเว้นภาษีนำเข้าสินค้ารักษา “โควิด-19” ถึง 30 ก.ย.นี้

ครม. ขยายเวลาเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจำเป็นสำหรับใช้รักษา “โควิด-19” โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.65


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลังรวม 3 ฉบับ ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.65 โดยร่างประกาศกระทรวงการคลังทั้ง 3 ฉบับ ประกอบด้วย

1.ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่…) ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรศุลการสำหรับของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคโควิด-19

ฉบับที่ 2 ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตรากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลการ พ.ศ.2530 (ฉบับที่…) ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับสินค้าหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด หน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ บรรดาที่อุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยและหน้ากากกรองเชื้อโรค หน้ากากทางการแพทย์นอกจากหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด

รวมทั้งฉบับที่ 3 ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่…) ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาการยกเว้นอาการศุลกากร สำหรับของที่นำเข้ามาใช้ผลิตเป็นหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด หน้ากากกรองเชื้อโรค หน้ากากทางการแพทย์นอกจากหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดและหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ บรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

Back to top button