MAJOR ดอดเก็บหุ้น TKN กว่า 5% หวังร่วมมือขยายตลาด “ป๊อปคอร์น” ไทย-ตปท.

 MAJOR ดอดเก็บหุ้น TKN หนุนถือ 5% หวังร่วมมือขยายตลาด "ป๊อปคอร์น" ในปท.-ตปท. โดยคาดจะถือหุ้น TKN ไม่เกิน 10%


บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 บริษัทได้ถือหุ้น บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN จำนวน 69,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นการทยอยซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามราคาซื้อในตลาดช่วงราคา 7.06 ถึง 8.26 บาทต่อหุ้น คิดเป็นราคาซื้อในตลาดเฉลี่ย 7.82 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือเป็นการถือหุ้นใน TKN เท่ากับ 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TKN

โดยบริษัทคาดว่าจะถือหุ้นใน TKN ไม่เกิน 10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TKN โดยไม่ได้เข้าไปบริหารจัดการต่อโครงสร้างบริษัทของ TKN หรือกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

สำหรับการถือหุ้น TKN ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจและขยายความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทฯ โดยขยายช่องทางการจัดจำหน่ายป๊อปคอร์นสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเพิ่มช่องทางรายได้สื่อในการประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาดให้กับ TKN ในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนา และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอสินค้าที่หลากหลาย รวมถึงการสร้ งนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรอบด้าน ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

Back to top button