บอร์ด KOOL เคาะขาย RO หุ้นละ 0.50 บ. ระดมเงินรองรับลงทุน-จ่ายหนี้

บอร์ด KOOL เพิ่มทุน RO ขายหุ้นละ 0.50 บ. อัตราส่วน 1:1.5 หวังนำเงินใช้เป็นทุนหมุนเวียน-ชำระหนี้เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน พร้อมอนุมัติปรับโครงสร้างทุนด้วยการโอนทุนสำรอง-ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยง


บริษัท คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KOOL เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 300,000,000 บาท เป็นจำนวน 750,000,000 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรร ระยะเวลาจองซื้อและรายละเอียดต่าง ๆ ในภายหลัง

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า, ใช้ชำระหนี้ของบริษัทฯ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน, ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ให้สินเชื่อ และรองรับการลงทุนในบริษัทอื่น

พร้อมทั้งอนุมัติการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท โดยการโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,256,778.85 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 133,679,384.17 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 141,936,163.02 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมทางบัญชี

Back to top button