ตลท.ขยายเวลา IFEC แก้คุณสมบัติ “รีซูมเทรด” ถึง 31 มี.ค.66

ตลท.ขยายเวลาแก้คุณสมบัติ IFEC รีซูมเทรด ออกไปอีก 1 ปีถึง 31 มี.ค.66 จากเดิมครบกำหนด 1 เม.ย.65 หากไม่สามารถดำเนินการได้ มีโอกาสถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) กรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลา ที่กำหนด โดยจะครบกำหนด Resume Stage ในวันที่ 1 เมษายน 2565 นั้น

ทั้งนี้ได้ขยายระยะเวลาให้ IFEC เพื่อดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 หากเมื่อครบกำหนดเวลาและ IFEC ไม่สามารถดำเนินการได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก IFEC อยู่ระหว่างแก้ไขเหตุเพิกถอน กรณีงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์และอยู่ในช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายกรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันซึ่งบริษัทยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขเหตุเพิกถอนทั้งหมดให้หมดไปตลอดจนดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายตามกำหนดระยะเวลาของแต่ละเหตุ

ทั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังนี้ กรณีนำส่งงบการเงินที่ล่าช้าแล้ว ครบกำหนดเวลาดำเนินการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566  ส่วนกรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน ครบกำหนดเวลาดำเนินการภายในวันที่ 6 มกราคม 2567 และกรณีบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนภายในวันที่ 15 เมษายน 2567

Back to top button