ลุ้น UPA วิ่งแรง! ทุ่มอีก 820 ลบ. ขยายลงทุน “คริปโท” ลาว เล็งติดตั้งชุดขุด 6,000 เครื่อง

ลุ้น UPA วิ่งแรง! ทุ่มอีก 820 ลบ. จัดตั้ง ลงทุนเหมืองคริปโทเคอร์เรนซีที่ลาวเพิ่ม ลุยสร้างโรงงานและติดตั้งชุดขุดคริปโทเคอร์เรนซี 6,000 เครื่อง


บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซี หรือการขุดเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวงเงิน 25 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 817.7 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ 32.708 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565)

โดยเป็นการลงทุนใน 2 รูปแบบ คือ 1. ลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อขอรับใบอนุญาตสำหรับการทำธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี โดยลงทุนผ่านบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงค์โปร์ในฐานะ holding company และ บริษัทที่จะจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเป็นการร่วมลงทุนกับ Asia Investment and Financial Services Sole Company Limited (AIFS) และ/หรือบริษัทในกลุ่ม AIF Group (การลงทุนในหุ้น)

พร้อมทั้ง 2. ลงทุนในเครื่องขุดคริปโทเคอร์เรนซีจำนวนไม่เกิน 2,000 เครื่อง เพื่อเข้าทำสัญญากับบริษัทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี โดยบริษัทฯ มีหน้าที่จัดหาเครื่องขุดคริปโทเคอร์เรนซีและคู่สัญญามีหน้าที่ดำเนินการธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งรวมถึงการจัดหาและรับผิดชอบค่าไฟฟ้า คนงาน และค่าใช้จ่าย ๆ อื่น ซึ่งรวมถึงค่าภาษีอากรทั้งหมด โดยมีอัตราการแบ่งผลประโยชน์ 60 –40 คือ บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์เป็นเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีในสัดส่วนร้อยละ 60 และคู่สัญญาได้รับผลประโยชน์เป็นเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีในสัดส่วนร้อยละ 40 ของเหรียญที่สามารถขุดได้ โดยสัญญาดังกล่าวสามารถรองรับเครื่องขุดคริปโทเคอร์เรนซีได้ถึง 2,000 เครื่อง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน 820,000,000 บาท หรือประมาณ 24.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ 33.422 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม2565) ในธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี และอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทใหม่ที่จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจคริปโทเคอร์เรนซี ได้แก่ โรงงานและเครื่องขุดคริปโทเคอร์เรนซี (Plant Company) โดยลงทุนผ่านบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศสิงค์โปร์ในฐานะ holding company (Singapore Holding for Plant Company) โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100

ทั้งนี้ Plant Company จะเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเหมือง (Crypto Mining Management Agreement) กับOperating Company หรือ Lao Crypto Mining Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับการทำธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี และเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ลงทุนร้อยละ 50 ผ่านบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงค์โปร์ในฐานะ holding company และ AIF Digital Asset Holding Sole Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับ AIF Group Sole Co., Ltd. (AIF) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม AIF Group ตามที่ได้รับอนุมัติไปแล้วในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565

โดยสัญญาบริหารจัดการเหมือง Plant Company จะมีหน้าที่ในการดำเนินการขุดคริปโทเคอร์เรนซี โดยใช้ทรัพย์สินของ Plant Company อันได้แก่ โรงงานและเครื่องขุดคริปโทเคอร์เรนซี โดยดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตของ Operating Company ซึ่ง Plant Company จะได้รับผลตอบแทนจากสัญญาดังกล่าวเป็นเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีที่ขุดได้ตามสัดส่วนที่ตกลงกันระหว่าง Plant Company และ Operating Company ซึ่งมีการหักด้วยค่าไฟฟ้า ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายของ Operating Company ในการประกอบธุรกิจเหมือง โดยมีรายละเอียดโครงสร้าง ดังนี้

ทั้งนี้ในเบื้องต้นบริษัทฯ คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 820,000,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินลงทุนไม่เกิน 25 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาที่มีไว้เพื่อการลงทุนตามที่เคยได้รับอนมุติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนดอาจพิจารณาจัดสรรมาใช้เพื่อการลงทุนใน Plant Company ได้ตามความเหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จะทำให้มีเงินลงทุนรวมเป็นประมาณ 49.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

โดยบริษัทฯ คาดว่าจะแบ่งเป็นงานก่อสร้างโรงงาน มูลค่าประมาณ 1.95 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา พัฒนาโครงการ มูลค่าประมาณ 2.69 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และติดตั้งเครื่องขุดคริปโทเคอร์เรนซี จำนวนประมาณ 6,000 เครื่อง มูลค่าประมาณ 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม จำนวนเครื่องขุดข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนดพิจารณาถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ณขณะนั้น เช่น ราคา ปริมาณที่จัดหาได้ และสภาวะตลาดด้วย ในการกำหนดจำนวนเครื่องขุดต่อไป

อนึ่งราคาหุ้น UPA ปิดตลาดวานนี้ (17 มี.ค.2565) ที่ระดับ 0.58 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 100.84 ล้านบาท

Back to top button