JSP ตั้ง “เอส.เจ เฮลธ์แคร์” รองรับพัฒนาโครงการอนาคต

JSP ตั้งบ.ย่อยใหม่ "เอส.เจ เฮลธ์แคร์" เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการบริหารงานนิติบุคคลและการให้บริการบริหารจัดการโครงการ


บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JSP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2565 มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ชื่อบริษัท เอส.เจ เฮลธ์แคร์ จำกัด เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการบริหารงานนิติบุคคลและ/หรือ การให้บริการบริหารจัดการโครงการ

โดยบริษัท เอส.เจ เฮลธ์แคร์ จำกัด มีจำนวนหุ้น 119,997 หุ้น มูลค่าเงินลงทุน 11,999,700 บาท (หุ้นละ 100 บาท) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน

Back to top button