BIZ ลงนามซื้อขาย “ครุภัณฑ์การแพทย์” รพ.รัฐ มูลค่า 250 ลบ.

BIZ เซ็นสัญญาขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลภาครัฐ มูลค่า 250 ลบ. ระยะเวลาสัญญา 300 วัน


บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กับหน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐ มูลค่าสัญญาโดยประมาณ 250 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นแล้ว) ระยะเวลาสัญญา 300 วัน

Back to top button