ผู้ถือหุ้น CHAYO ไฟเขียวปันผลหุ้น-เงินสด จ่าย 27 พ.ค.นี้

CHAYO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 65 ไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นหุ้น-เงินสด กำหนดจ่าย 27 พ.ค.นี้


นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ รวมทั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในโอกาสประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผล โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นหุ้นจำนวนไม่เกิน 41,719,057 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,859,528.50 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทต่อหุ้น และให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0018519 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายเป็นหุ้นและเป็นเงินสดทั้งสิ้นจำนวนประมาณไม่เกิน 23,177,314.50 บาท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นและเงินสด โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคิดเทียบมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.0018519 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้นในอัตรา 0.0185186 บาทต่อหุ้น รวมบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นหุ้นทั้งสิ้นในอัตรา 0.0370372 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่  7 เมษายน 2565 กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

Back to top button