NPS ออกหุ้นกู้ 3 ชุด 5 พันลบ. ดอกเบี้ย 4-5.10% จองซื้อ 9-11 พ.ค.นี้

NPS ออกหุ้นกู้ 3 ชุด มูลค่า 3,500 ล้านบาท สำรองขาย 1,500 ล้านบาท อายุ 4-7 ปี ชูดอกเบี้ยคงที่ 4-5.10% เปิดจองซื้อ 9-11 พ.ค.65 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 10 ราย นำเงินชำระคืนหุ้นกู้-ทุนหมุนเวียนธุรกิจ


บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS เปิดเผยว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมด 3 ชุด

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 จำนวนเสนอขายมูลค่า 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี พ.ศ.2570 จำนวนเสนอขาย 1,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองจำนวนเสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเสนอขาย มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และ หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.10% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572  จำนวนเสนอขาย 1,500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองจำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเสนอขาย มูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ในทุกชุดหุ้นกู้ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้  เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยผู้ที่สนใจสามารถแสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 10 ราย ได้แก่ 1.บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 2.บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

รวมทั้ง 3. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด 5. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 7. บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 8. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 9. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 10. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยมี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนถือหุ้นกู้

Back to top button