GPSC ควัก 1.7 พันลบ. ลงทุนเพิ่ม “นวนคร” ขยายกำลังผลิตไฟฟ้า 30 MW-ไอน้ำ 5.3 ตัน/ชั่วโมง

GPSC ควักเงิน 1,724 ลบ. ขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าใน “ผลิตไฟฟ้า นวนคร” อีกจำนวน 30MW และไอน้ำ 5.3 ตัน/ชั่วโมง เริ่มก่อสร้าง ธ.ค. 65 และคาด COD ราวเดือนมิ.ย. 67 ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จบริษัทผลิตไฟฟ้า นวนครจำกัด จะมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิรวม 215 MW และขนาดกำลังการผลิตไอน้ำรวม 45.3 ตันต่อชั่วโมง


นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่าบริษัทฯได้ร่วมทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิ 185 เมกะวัตต์ และขนาดกำลังการผลิตไอน้ำประมาณ 40 ตันต่อชั่วโมง โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 25 ปี จำนวน 90 เมกะวัตต์ และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม

โดยการลงทุนแบ่งออกเป็นสองระยะ สำหรับระยะแรกมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 125 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตไอน้ำ 30 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2559 และระยะที่สองมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 60 เมกะวัตต์และมีกำลังการผลิตไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 30% และผู้ร่วมทุนประกอบด้วย บริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี จำกัด และบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 40% และ 30% ตามลำดับ

นอกจากนี้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด จะดำเนินการลงทุนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 30 เมกะวัตต์และไอน้ำประมาณ 5.3 ตัน ต่อชั่วโมงโดยใช้วงเงินลงทุนประมาณ 1,724 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของเงินกู้ประมาณร้อยละ 70 และส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 30 โดยโครงการขยายกำลังการผลิตดังกล่าวนี้มีแผนจะเริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคม 2565 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2567

ทั้งนี้ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จบริษัทผลิตไฟฟ้า นวนครจำกัด จะมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมประมาณ 215 เมกะวัตต์และขนาดกำลังการผลิตไอน้ำ รวมประมาณ 45.3 ตันต่อชั่วโมง สำหรับรายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงาน สารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการรายงานเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับบริษัทที่เข้าร่วมทุน

Back to top button