ผู้ถือหุ้น AJA ไฟเขียวเพิ่มทุน – ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

AJA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยผู้ถือหุ้น พร้อมใจโหวตผ่านทุกวาระ ทั้งในส่วนของการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ


ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร ประธานกรรมการ, นายพิชัย ปัญจสังข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ และกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท

โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 300,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund และ/หรือ Advance Opportunities

รวมถึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 93,655,430.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 674,319,102.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 767,974,533.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 936,554,309 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

พร้อมกันนี้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 936,554,309 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้กับ AO Fund และ AO Fund 1

Back to top button