“ก.ล.ต.” ปรับเกณฑ์วางทรัพย์ชำระบัญชี “กองทุนอสังหา-อินฟราฟันด์”

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางทรัพย์เพื่อชำระบัญชีของกลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.65


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางทรัพย์เพื่อชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง Infra) โดยกำหนดให้มีข้อความว่า “การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)” ไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมสามารถวางทรัพย์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิลำเนา ในประเทศไทยได้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้การชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทจัดการสามารถระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยได้ จากเดิมที่กำหนดให้ผู้ชำระบัญชีวางทรัพย์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ณ สำนักงานวางทรัพย์ ซึ่งผู้ชำระบัญชีไม่สามารถชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิลำเนา ในประเทศไทย และยังสอดคล้องกับกองทุนรวมทั่วไปที่ได้แก้ไขและออกประกาศไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่กำหนดให้หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนฯ มีรายการดังกล่าว

Back to top button