NV รายได้ถั่งเช่าลดวูบ ฉุดงบไตรมาส 1 พลิกขาดทุน 2 ลบ.

NV รายได้ถั่งเช่าภายใต้เครื่องหมายการค้าลีฟเนส "LIVNEST"  ลดวูบ กระทบจากกระแสข่าวเชิงลบ ฉุดงบไตรมาส 1 ขาดทุน 2 ลบ.


บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) หรือ NV รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาสแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

บริษัทรายงานไตรมาส 1 ปี 2565 มีขาดทุนสุทธิ 2.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 69.19 ล้านบาท  ขณะที่บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 211.24 ล้านบาท ลดลงจํานวน 193.96 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ47.87  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 405.20 ล้านบาท จากการลดลงอย่างมากของรายได้จากการขายสินค้าประเภทถังเช่า ภายใต้เครื่องหมายการค้าลีฟเนส “LIVNEST” ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา

เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวเชิงลบเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และข่าวคดีความการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณโดยไม่สมควรและไม่ได้รับอนุญาต จึงมีการปรับเปลี่ยน แผนการดําเนินงานแนวทางการขายและการตลาด ไม่พึงพิงการจําหน่ายสินค้าใดสินค้าหนึ่งเป็นหลัก มีการกระจายการทําการตลาดครอบคลุมสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อการเติบโตในระยะยาว

โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจําหน่าย สินค้าส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนในการผลิตที่เพิ่มขึ้น เนืองจากสินค้าบางรายการมีต้นทุนในการผลิตอยู่ในระดับทีสูง ประกอบกับอยู่ในช่วงเริมการผลิตทําให้ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบยังไม่เพียงพอทีจะสามารถต่อรองราคากับคู่ค้าได้ ปริมาณการผลิต ยังไม่สูงจึงยังไม่มีข้อได้เปรียบในเรืองของการประหยัดต่อขนาด

Back to top button