บอร์ด PTT ไฟเขียว! ส่งอินโนบิกถือหุ้น “IP” มูลค่า 1.04 พันลบ. ลุยสินค้าสุขภาพครบวงจร

บอร์ด PTT ไฟเขียว! ส่งอินโนบิกเข้าถือหุ้น “IP” สัดส่วน 20% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ใช้เงินลงทุนมูลค่า 1,043 ลบ. หวังต่อยอดสินค้าสุขภาพครบวงจร คาดลงนามสัญญาการลงทุนภายในเดือนมิ.ย. 65 และจะดำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จในไตรมาส 3/65


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ PTT กล่าวว่าทางบริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 และคณะกรรมการบริษัท Interpharma Public Company Limited (IP) (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย MAI สัญลักษณ์ IP) ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด (อินโนบิก) เป็นบริษัทย่อยของ ปตท. นั้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ IP ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ซึ่งการลงทุนนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 1,043 ล้านบาท

ทั้งนี้คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาการลงทุนภายในเดือนมิถุนายน 2565 และจะดำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ IP ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจรตั้งแต่เวชภัณฑ์ที่ใช้ นวัตกรรมทางยา (Innovative Medicine) เวชภัณฑ์สำหรับสุขภาพดวงตา (Eye Healthcare) จนถึง โภชนเภสัชและอาหารเสริม (Nutraceuticals & Supplement) ยาสมุนไพรของไทย (Thai Herbal Medicines) อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Health Food and Drink) และเป็นการขยายตลาดให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

โดยรายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น และไม่เป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. อย่างไรก็ตามเป็นการรายงานเพื่อความสอดคล้องกันกับบริษัทจดทะเบียนอื่น

Back to top button