OR ควักเงิน 500 ลบ. เข้าซื้อหุ้น “โพลาร์ แบร์ มิชชั่น” เสริมแกร่งธุรกิจค้าปลีก

OR เข้าลงทุนซื้อหุ้นบุริมสิทธิออกใหม่ของ “โพลาร์ แบร์ มิชชั่น” มูลค่า 499.96 ลบ. หวังเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งของธุรกิจค้าปลีก


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) บริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้น 100% เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นบุริมสิทธิออกใหม่ของ บริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด (Freshket) ในวงเงินไม่เกิน 14.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แปลงจากค่าเงินบาท ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อยู่ที่  499,960,000 ล้านบาท

ขณะที่ Freshket เป็นผู้ให้บริการธุรกิจห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร (Food Supply Chain Service) ซึ่งดำเนินการจัดหา นำเข้า และจัดจำหน่ายวัตถุดิบคุณภาพดีสำหรับลูกค้าร้านอาหาร โรงแรม และผู้บริโภค โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส

โดยการลงทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความแข็งแกร่งของธุรกิจค้าปลีกของ OR และบริษัทในเครือ และตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค รวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันแบบ inclusive growth ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ Modulus ได้ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พ.ค.2565

Back to top button