ตลท. เพิกถอนหุ้น SF ตั้งแต่ 1 มิ.ย.นี้ หลัง CPN ปิดจ๊อบเทนเดอร์ฯ

ตลท. แจ้ง SF ซื้อขายวันสุดท้าย 31 พ.ค.65 ก่อนเพิกถอนหุ้น SF ตั้งแต่ 1 มิ.ย.65 หลัง CPN ปิดจ๊อบเทนเดอร์ฯ


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.เพิกถอนหลักทรัพย์ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SF ในวันที่ 1 มิ.ย.2565 ซึ่งเป็นการขอเพิกถอนโดยสมัครใจ

ทั้งนี้ SF ได้ขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บัดนี้ SF ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2564 แล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 (4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของ SF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2565 เป็นต้นไป โดยหุ้นสามัญของ SF จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันสุดท้ายในวันที่ 31 พ.ค. 2565

โดยก่อนหน้านี้ SF ได้รับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ จากบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด (เซ็นทรัลเวิลด์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือ CPN เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ซึ่งเซ็นทรัลเวิลด์ได้ทำคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยมีระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 45 วันทำการ

Back to top button