OR ควัก 210 ลบ. ร่วมทุน “บุญรอดฯ” รุกตลาดเครื่องดื่มสำเร็จรูป

OR ส่ง บ.ลูก “Modulus” ร่วมทุน “บุญรอดเทรดดิ้ง” วงเงินไม่เกิน 210 ลบ. เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมดื่ม


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการจัดการ OR (ORMC) ครั้งที่ 12 /2565 วันที่ 29 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้น 100% จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ร่วมกับ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด (บุญรอดฯ) ซึ่ง Modulus ถือหุ้นในสัดส่วน 50% และบุญรอดฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 50% ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้เงินลงทุนในส่วนของ Modulus จะอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 210 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมดื่ม

โดย Modulus ได้เข้าลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นร่วมกับบุญรอดฯ แล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 และคาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3/2565

 

Back to top button