SENAJ ตั้ง 3 บ.ย่อย ต่อยอดอสังหาฯ

SENAJ จัดตั้ง 3 บริษัทย่อย “เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ 4-5-6” รองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต


บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ SENAJ ระบุว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ 4 จำกัด, บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ 5 จำกัด และบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ 6 จำกัด เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการบริหารงานนิติบุคคล และ/หรือการให้บริการบริหารจัดการโครงการ

โดยทั้ง 3 บริษัทย่อยดังกล่าวมีจำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุนบริษัทละ 9,997 หุ้น ด้วยมูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 100 บาท) จำนวน 999,700 บาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้มีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระโดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ส่วนจำนวนหุ้นสามัญ 10,000 หุ้นมูลค่าหุ้น 100 บาทต่อหุ้น

Back to top button