TNITY ออกหุ้นกู้ 700 ลบ. ชูดอกเบี้ย 3.8% ขายสถาบัน-รายใหญ่ ก.ค.นี้

TNITY ออกหุ้นกู้ 3 ชุด มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท เสนอขายสถาบัน-รายใหญ่ โดยหุ้นกู้ระยะสั้น 6 เดือน ดอกเบี้ย 2.5% เสนอขาย 6-8 ก.ค.65 และหุ้นกู้อีก 2 ชุด ดอกเบี้ย 3.2%-3.8% เสนอขาย 14-15 และ 18 ก.ค.65 นำเงินไปชำระคืนหนี้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน


บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ TNITY ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท จำนวน 3 ชุด รวมมูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท ได้แก่ หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2565 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 6 เดือน 15 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ย ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

รวมทั้งหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 1 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 1 ปี 28 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 2 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ระยะสั้น เสนอขายวันที่ 6-8 ก.ค.2565 และหุ้นกู้ชุดที่ 1และชุดที่ 2 เสนอขายระหว่างวันที่ 14 -15 และ 18 ก.ค.2565 ผ่านบล.ทรีนีตี้ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทไม่ได้จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ TNITY จะนำเงินไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ จำนวน 376.80 ล้านบาท ภายในเดือน ก.ค.2565 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ จำนวน 323.20 ล้านบาท ใช้ภายในปี 2565

Back to top button