BTS ควัก 199 ล้าน เข้าถือ “อาร์ซีแอเรีย” 100% รับไม้ต่อ NOBLE

BTS ควัก 199 ล้านบาท เข้าถือ “อาร์ซีแอเรีย” 100% รับไม้ต่อ NOBLE โดย RC Area เป็นเจ้าของที่ดิน 2 แปลง ตั้งอยู่ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท อาร์ซีแอเรีย จำกัด หรือ RC Area ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE เป็นผู้ขาย ซึ่งการทำธุรกรรมนี้บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญใน RC Area จำนวน 1,000 หุ้น คิดเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 100,000 บาท เท่ากับสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน RC Area รวมถึงสิทธิเรียกร้องตามตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งหมดที่ออกโดย RC Area ให้แก่ NOBLE มูลค่ารวมรายการ 199 ล้านบาท เป็นผลให้ RC Area มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

สำหรับ RC Area นั้น เป็นเจ้าของที่ดิน 2 แปลง ตั้งอยู่ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่รวมประมาณ 48-3-97.4 ไร่

Back to top button