SELIC ปลื้ม! ติดทำเนียบหุ้นยั่งยืน “ESG100” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

SELIC ติดทำเนียบหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน สะท้อนความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล


นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ ESG Emerging List และเป็นหลักทรัพย์ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปีก่อน

โดยการได้รับคัดเลือกนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน คลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ผนวกกับการยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ตลอดจนส่งมอบคุณค่าให้กับชุมชนและสังคมส่วนรวมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สอดคล้องกับแผนของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG เรื่องการปรับปรุงกระบวนการ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาวรักษ์โลกเพิ่มขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อตลาดได้มากขึ้น นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ยังคงร่วมมือกับหน่วยงาน และโครงการต่างๆ เพื่อช่วยกันผลักดันด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

สำหรับการประเมินในปี 2565 คัดเลือกมาจาก 851 บริษัท/กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุน โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 6 แหล่ง รวมจำนวนกว่า 15,760 จุดข้อมูล  ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาจะคัดเลือกจากหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่น โดยใช้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่ปรากฏในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG และความริเริ่มหรือลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับประเด็นด้าน ESG

ทั้งนี้ ตามที่หน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ได้พัฒนาฐานข้อมูลความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของบริษัทจดทะเบียน โดยริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 เป็นปีแรก และดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่แปด ในปีนี้ ซึ่งกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

Back to top button