พร้อมโอน! กรมบัญชีกลาง จ่ายเงินช่วย “ผู้สูงอายุ” งวดแรก 19 ก.ค.นี้

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ยืนยันความพร้อมโอนเงินช่วยเหลือ “ผู้สูงอายุ” ช่วงโควิด วงเงิน 8,382.20 ล้านบาท โดยเริ่มจ่ายงวดแรกย้อนหลัง 4 เดือน 19 ก.ค.นี้


นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จำนวน 10.94 ล้านคน วงเงิน 8,382.20 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

โดยกรมบัญชีกลาง ยืนยันความพร้อมโอนเงินให้ ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 – 250 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2565) โดยจะจ่ายเงินรอบแรกในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 รวม 4 เดือน (เมษายน – กรกฎาคม 2565) รอบถัดไปในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และ 19 กันยายน 2565 ตามลำดับ

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เดือนละ 100 บาท ผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เดือนละ 150 บาท ผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 800 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เดือนละ 200 บาท และผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 1,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เดือนละ 250 บาท

Back to top button