ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ลงทุน “กอง 1-กอง Infra-Infra Trust” รองรับความเสี่ยง มีผล 1 ต.ค.65

ก.ล.ต.ปรับปรุงหลักเกณฑ์นิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ของ “กอง 1-กอง Infra-Infra Trust” ตามการรองรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์นิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง Infra) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infra Trust) ให้สอดคล้องกับนิยามผู้ลงทุนกลาง และเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับคุณสมบัติและความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน

ตามที่ ก.ล.ต. ได้ออกหลักเกณฑ์เพื่อปรับปรุงการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ และมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากขึ้น ในขณะที่กิจการที่ต้องการเงินทุนก็มีโอกาสเข้าถึงช่องทางระดมทุนที่เปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 นั้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จึงเห็นควรแก้ไขนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ของกอง 1 กอง Infra และInfra Trust ให้สอดคล้องและอ้างอิงตามนิยามผู้ลงทุนกลางที่ได้ปรับปรุงใหม่ดังกล่าว เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับคุณสมบัติและความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนด้วย เช่น สำหรับนิยามผู้ลงทุนรายใหญ่ ปัจจุบันกำหนดนิยามไว้เป็นการเฉพาะ หมายถึงบุคคลที่ได้มาซึ่งหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ครั้งแรกเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทนั้น เสนอให้ยกเลิกเพื่อไปใช้นิยามผู้ลงทุนกลาง

โดยหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ของกอง 1 กอง Infra และ Infra Trust จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป

Back to top button