“รัฐบาล” ยันไฟเขียว “ต่างชาติ” ถือครองที่ดิน หวังดึงเงินลงทุนเข้าไทย

รัฐบาล ออกโรงชี้แจงหลังไฟเขียวให้ต่างชาติถือครองที่ดิน เพื่อหวังจูงใจให้มีการดึงเงินลงทุนเข้าประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ วางเป้าภายใน 5 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี 65-69 สามารถสร้างรายได้จากการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น 2.7 แสนล้านบาท


นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี ได้ออกมาชี้แจงว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางกลุ่มเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ซึ่งจะให้ดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าไทย มีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายน 2565 โดยขณะนี้อยู่ระวังการร่างกฎกระทรวงเงื่อนไขต่างๆของการได้มาซึ่งที่ดิน โดยการให้สิทธิถือครองที่ดินของคนต่างชาติ คือมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มเกษียณอายุจากต่างประเทศ 2.กลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูง 3.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และ 4.กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย ให้กลุ่มดังกล่าวนำเงินมาลงทุนในไทย

ทั้งนี้รายละเอียดของหลักเกณฑ์ดังกล่าว คือ จะต้องเป็นกลุ่มคนต่างด้าวตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะให้มีการนำเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี นอกจากนี้จะต้องเป็นประเภทธุรกิจที่กำหนดไว้เท่านั้น อย่างเช่น กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามถ้าหากต่างชาติที่มีความประสงค์จะได้มาซึ่งที่ดิน อยู่ 2 เงื่อนไขสำคัญ คือ รวมไม่เกิน 1 ไร่ และใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายในปัจจุบัน

นายธนกร ยังกล่าวชี้แจงประเด็น เรื่องการลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน อาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท จะได้สิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมจาก 2% เป็น 0.01% ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 18 มกราคม นั้น ใช้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น ยืนยันว่า รัฐบาลไม่เคยมีแนวคิดจะให้คนต่างชาติใช้สิทธิในเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม ย้ำว่า การให้ต่างชาติถือครองที่ดินในไทยรัฐบาลหวังจะเป็นสิ่งจูงใจดึงเงินลงทุนเข้าประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งวางเป้าไว้ว่าภายใน 5 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2565-2569 จะเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนชาวต่างชาติที่พักอาศัยในประเทศไทย 1 ล้านคน เพิ่มปริมาณเงินใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่า 1 ล้านล้านบาท เพิ่มการลงทุนในประเทศ 8 แสนล้านบาท ทั้งนี้จะสามารถสร้างรายได้จากการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น 2.7 แสนล้านบาท

สำหรับการให้ต่างชาติถือครองที่ดิน คือหนึ่งในมาตรการ “บู๊ส อัพ” เศรษฐกิจไทยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ด้วยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลกมาลงทุนในไทยให้เป็นไปตามกลยุทธ์3 แกน สร้างอนาคต” ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการสร้างโอกาส เชื่อมไทย ช่วยผู้ประกอบการ ประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

Back to top button