ADVANC เฮ! ศาลยกคำร้อง “เอ็นที” ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 3 หมื่นล้าน

ADVANC โล่ง! ไม่ต้องจ่าย 3.1 หมื่นลบ. พร้อมดอกเบี้ย ให้ NT หลังศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ ด้วยเหตุผลข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที่ 6 และ 7 ยังมีผลผูกพันคู่สัญญา


บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่บริษัท และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ชื่อเดิม บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการตั้งแต่ปี 2558 โดยเอ็นทีได้เรียกร้องให้บริษัทชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากการทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที่ 6 (กรณีการลดส่วนแบ่งรายได้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน) และครั้งที่ 7 (กรณีการหักค่าใช้จ่ายการใช้เครือข่ายร่วม (roaming) รวมจำนวน 62,774 ล้านบาท

โดยกล่าวอ้างว่าการทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตทั้งสองฉบับนั้น ไม่มีผลผูกพันคู่สัญญาและทำให้เอ็นทีได้ผลประโยชน์ตอบแทนต่ำกว่าที่กำหนดในสัญญาหลัก โดยต่อมาในวันที่ 29 มกราคม 2563 บริษัทได้รับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้บริษัทชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเป็นจำนวน31,076 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำร้องเพื่อขอเพิกถอนคำชี้ขาดต่อศาลปกครองกลางในวันที่ 22 เมษายน 2563 นั้น

ทั้งนี้บริษัท ขอเรียนว่าเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการด้วยเหตุผลที่ว่า ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที่ 6 และ 7 ยังมีผลผูกพันคู่สัญญา เป็นเหตุให้บริษัทไม่ต้องชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนตามที่เอ็นทีเรียกร้อง ทั้งนี้ เอ็นที มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน หากมีความคืบหน้าที่สำคัญของคดีนี้ประการใด บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Back to top button