ก.ล.ต. สั่ง “Bitkub” ปรับเกณฑ์นำเหรียญ KUB เข้าเทรด

ก.ล.ต. สั่ง “บิทคับ ออนไลน์” ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้าซื้อขายบนกระดานสินทรัพย์ดิจิทัลในวันที่ 4 ส.ค.65


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. จากการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 มีมติอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) สั่งการให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด หรือ Bitkub แก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 โดยจะครบกำหนดวันที่ 30 ก.ค. 65

โดยเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 65 Bitkub ได้ส่งหนังสือขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งต่อมาในการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 65 ได้พิจารณาและมีมติอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ สั่งการให้ Bitkub ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายในเวลาทำการของสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 4 ส.ค. 65

Back to top button