SENA เปิดทาง “ฮันคิว” เข้าถือหุ้น “เสนา เอช 20” 49% เดินหน้าพัฒนาอสังหาฯ

SENA เปิดทาง “ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป” เข้าถือหุ้น “เสนา เอช 20” สัดส่วน 49% เพื่อร่วมพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน


บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่19 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุน และลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) รวมถึงสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement)และ/หรือ สัญญาจองซื้อหุ้น (Share Subscription Agreement) กับ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป (Hankyu Hanshin Properties Corp.) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกันโดยการร่วมทุนใน บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอช 20 จำกัด (เสนา เอช 20) ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 51:49

การร่วมทุนใน เสนา เอช 20 มีกระบวนการดังนี้

1.เสนา เอช 20 จะเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 799,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็น 800,000,000 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 7,990,000 หุ้น มูลคาหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

2.บริษัทฯ จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน เสนา เอช 20 จำนวน 4,070,001 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน 407,000,100 บาท

3.บริษัทฯ จะสละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน เสนา เอช 20 ตามที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 3,919,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่า 391,999,900 บาท เพื่อให้ฮันคิวสามารถได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจาก เสนา เอช 20 ในจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,919,999 หุ้น (ฮันคิวมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 799 หุ้น และมีหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นรายอื่นสละสิทธิการซื้อหุ้น เพิ่มทุนอีกจำนวน 799 หุ้น) ซึ่งภายหลังจากการเพิ่มทุนฮันคิวจะถือหุ้นใน เสนา เอช 20 จำนวนรวม 3,920,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ เสนา เอช 20

ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน เสนา เอช 20 ภายหลังการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และการสละสิทธิดังกล่าว ของบริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจากเดิมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51 ดังตาราง

Back to top button