SMK เปิด 3 แนวทางเคลียร์หนี้เคลม “โควิด” คาด “ศาลล้มละลาย” สั่งฟื้นฟูต.ค.65

SMK เปิด 3 แนวทางเบื้องต้นสำหรับเคลียร์หนี้สินไหม "โควิด" หาแหล่งทุนใหม่-เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้-จัดเตรียมแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจประกันภัยให้เหมาะสม แก้ไขในส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว คาด “ศาลล้มละลาย” สั่งฟื้นฟูและแต่งตั้งผู้ทำแผนต.ค.65


บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK เปิดเผยว่า จากที่บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ จะร่างแผนเสนอแนวทางการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งจากการศึกษาในเบื้องต้นเป็นไปได้หลายแนวทางดังนี้ โดยแนวทางในการชำระหนี้จะได้มีการหารือในระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

  1. การหาแหล่งเงินทุนใหม่และปรับโครงสร้างทุน โดยการเพิ่มทุนจากผู้ร่วมทุนใหม่เพื่อนำมาใช้ในการชำระหนี้ และ/หรือ เพื่อปรับโครงสร้างทุนให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นไปตามกฎหมายกำหนด โดยปัจจุบันมีนักลงทุนรายใหม่ 3 ราย ได้แก่ นักลงทุนสัญชาติเอเชีย 1 ราย และนักลงทุนสัญชาติยุโรป 2 ราย ที่รอการเจรจากับบริษัทฯ ภายหลังที่มีความชัดเจนในการปรับโครงสร้างหนี้สินไหมโควิด-19 และยังมีนักลงทุนที่ให้ความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ การชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน

3.ศึกษาและจัดเตรียมแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจประกันภัยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ แนวทางการชำระหนี้จะได้มีการหารือและหาข้อตกลงร่วมกับเจ้าหนี้สินไหมโควิดในระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางการแก้ไขในส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว

บริษัทคาดว่า ศาลล้มละลายพิจารณามีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนประมาณเดือนต.ค.65 โดยเจ้าหนี้ต้องดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันโฆษณาคำสังตั้งผู้ทำแผน ประมาณเดือนธ.ค.65 และผู้ทำแผนจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการและส่งแผนฟื้นฟูกิจการภายใน 3 เดือน หรือประมาณเดือนมี.ค.66 และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นำส่งแผนฟื้นฟูกิจการให้กับเจ้าหนี้ประมาณเดือนเม.ย.66 จากนั้นประมาณเดือนพ.ค.66 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาลงมติออกเสียงในแผนฟื้นฟูกิจการ และคาดว่าเดือนมิ.ย.66 ศาลล้มละลายพิจารณาคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ และ ผู้บริหารแผนดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการในเดือน ก.ค. 66 เป็นต้นไป

Back to top button