GPSC ตั้ง 2 บริษัทย่อย รับแผนขยายลงทุน “พลังงานหมุนเวียน”

GPSC จัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 2 แห่ง รองรับแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ทุนจดทะเบียนรวม 7 ล้านบาท


บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ส.ค.65 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัทเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และรองรับแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้

1) บริษัท ยูรัสพลัส จำกัด (EurusPlus) ทุนจดทะเบียน : 3,500,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย คาดจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3/65

2) บริษัท โบรีพลัส จำกัด (BoreePlus) ทุนจดทะเบียน : 3,500,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3/65

Back to top button