“ทุนบุรีรัมย์” เจียดขาย BRR เหลือถือ 44.31% ดึง JMART เสียบเบอร์สอง 6.29%

“ทุนบุรีรัมย์” เจียดขาย BRR เหลือถือจำนวน 44.31% ดึง JMART ขึ้นแท่นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 สัดส่วน 6.29%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR โดย บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด มีการเป็นการจำหน่ายออกมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายให้กับ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART จำนวน 51 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.2984% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยหลังจากทำรายการทาง BRR จะมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 44.3135% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้หากดูสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หลังจากทำรายการพบว่าทาง บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ขณะที่ทาง JMART เข้ามาขึ้นแท่นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/05/2565 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,673

%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 28.34

Back to top button