ธปท. แจ้งรับทราบ SCB ล้มดีล “บิทคับ” ยันก่อนหน้าไม่ได้ยื่นขออนุญาต

ธปท. ได้รับแจ้งเรื่อง SCB ยกเลิกดีล BitKub แล้ว ยันก่อนหน้า “เอสซีบี เอกซ์” ยังไม่ได้ยื่นรายละเอียดคำขออนุญาตที่ครบถ้วนอย่างเป็นทางการ พร้อมย้ำให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของภาคการเงิน ควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพโดยรวมและความมั่นคงของกลุ่มธุรกิจ ธพ.


นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงกรณี บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ล้มเลิกทำสัญญาธุรกรรมซื้อหุ้นใน BitKub Online ในสัดส่วน 51% นั้น บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ยังไม่ได้ยื่นรายละเอียดคำขออนุญาตที่ครบถ้วนอย่างเป็นทางการต่อ ธปท. แต่ ธปท.ได้รับแจ้งเรื่องการยกเลิกดีลดังกล่าวแล้ว

สำหรับในการกำกับดูแลเรื่องนี้ ธปท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของภาคการเงิน ควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพโดยรวมและความมั่นคงของกลุ่มธุรกิจ ธพ. ทั้งด้านธรรมาภิบาล ความเพียงพอของเงินกองทุน การบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบในด้านต่างๆ รวมถึงการดูแลผู้ใช้บริการ

โดยเกณฑ์ปัจจุบัน ธปท.อนุญาตให้บริษัทในกลุ่มธนาคารพาณิชย์สามารถลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset หรือ DA) ได้ไม่เกิน 3% ของเงินกองทุน เพื่อ

(1) เปิดโอกาสให้บริษัทในกลุ่มธนาคารพาณิชย์มีความยืดหยุ่นในการลงทุนเพื่อนำนวัตกรรมมาให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

(2) ให้ธุรกิจ DA ในประเทศขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อจำกัดความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจกระทบความเชื่อมั่นต่อธนาคารพาณิชย์

(3) ให้กลุ่มธนาคารพาณิชย์พิจารณาการลงทุนหรือจัดสรรทรัพยากรอย่างรอบคอบ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการและการพัฒนานวัตกรรมของภาคการเงินไทยในที่สุด ทั้งนี้กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการจะมีบริษัทลูกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ DA ต้องยื่นขออนุญาตต่อ ธปท. ก่อน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ข้างต้นไม่ได้ออกมาเพื่อดูแลความเสี่ยงของดีลใดดีลหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการดูแลความเสี่ยงในภาพรวมของระบบการเงินเป็นสำคัญ

Back to top button