กองทุน ABPIF ครบสัญญา “อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2” โชว์ 9 ปี ปันผลเฉลี่ยปีละ 7.28%

กองทุน ABPIF แจ้งครบสัญญาโอนผลประโยชน์ของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 วันที่ 27 ก.ย.นี้ โชว์ผลตอบแทนเฉลี่ย 7.28% ต่อปี ช่วงระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา


โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 และโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนนโยบายของทางภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการเติบโตของลูกค้าอุตสาหกรรมไปจนถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน และมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมาโดยตลอด  มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ABPIF อย่างสม่ำเสมอด้วยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 7.28% ต่อปี ในช่วงระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา โครงการโรงไฟฟ้าทั้ง 2 มีการบริหารจัดการต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติ ต้นทุนการดำเนินงานและบำรุงรักษา และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ดีจากสถานการณ์วิกฤตพลังงาน และปัญหาความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครน ได้ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวขึ้นสูงมาก โดยราคาเฉลี่ยในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ปรับตัวขึ้นถึง 87.7% จากช่วงเวลาที่ผ่านมา ในขณะที่การปรับขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft หรือ Fuel Adjustment Charge) ซึ่งเป็นตัวส่งผ่านต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมนั้น ไม่สอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติ ทำให้โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 มีผลการดำเนินงานขาดทุน ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดสุทธิ จึงไม่สามารถนำส่งผลประโยชน์จากการประกอบกิจการให้กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) ในรอบการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ได้

ทั้งนี้ สัญญาโอนผลประโยชน์ของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 27 กันยายน 2565 ซึ่งเมื่อครบอายุสัญญาแล้ว กองทุน ABPIF จะดำเนินการเลิกกองทุนรวม เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และชำระบัญชี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565

โดยนับตั้งแต่กองทุน ABPIF จัดตั้ง ได้มีการจ่ายส่วนลดเงินทุนจดทะเบียน 17 ครั้ง รวมเป็นเงิน 9.0740 บาทต่อหน่วย และจ่ายปันผล 17 ครั้ง รวมเป็นเงิน 4.5689 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นจำนวนรวม ณ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ 13.6429 บาทต่อหน่วย

อนึ่งสัญญาโอนผลประโยชน์ของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 สิ้นสุดลงในวันที่ 16 กันยายน  2562

Back to top button