เจ้าหนี้ THAI ไฟเขียวแก้แผนฟื้นฟู “ศาลล้มละลายกลาง” นัดไต่สวน 14 ก.ย.นี้

เจ้าหนี้ THAI ร้อยละ 78.59 ไฟเขียวยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้บริหารแผนได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  1 ก.ค.65 “ศาลล้มละลายกลาง” นัดไต่สวน 14 ก.ย.65


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ระบุว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ แผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดให้นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายพรชัย ระเวช นายไกรสร บารมีอวยชัย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผน (ผู้บริหารแผน) โดยในการลงนามในเอกสารใดๆ เพื่อทำธุรกรรมหรือเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯ ให้ผู้บริหารแผน 2 คนมีอำนาจลงนามร่วมกันเพื่อผูกพันบริษัทฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารแผนได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนด และแจ้งวันนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) นั้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ในวันนี้ (1 กันยายน 2565) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีการจัดการประชุมเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 78.59 ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้บริหารแผนได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

อนึ่ง ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดไต่สวนเพื่อพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 14 กันยายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าใด ในการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป

Back to top button