กลุ่ม “ตรีวีรานุวัฒน์” บิ๊กล็อต TAKUNI อีก 15% “นิตา” เกลี้ยง-“ประเสริฐ” เหลือ 4 แสนหุ้น

ตามคาด! TAKUNI แจงกลุ่ม “ตรีวีรานุวัฒน์” ขายบิ๊กล็อต TAKUNI อีก 15.20% ขายให้นักลงทุน 10 ราย พบ “นิตา” ทิ้งเกลี้ยง-“ประเสริฐ” เหลือถือแค่ 472,993 หุ้น หรือคิดเป็น 0.06%


บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TAKUNI เปิดเผยว่า ตามที่ได้ปรากฎในรายการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ในวันที่ 6 กันยายน 2565 จำนวนร้อยละ 15.20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ รายการดังกล่าวเกิดจากการขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการขายของนายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ สัดส่วน 6.12% และนางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ สัดส่วน 9.08% ดังนี้

โดยเป็นการขายให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งสิ้นจำนวน 10 ราย โดยแต่ละรายทำรายการเข้าซื้อหุ้นไม่เกิน 5% และไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง หรือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ การกำหนดนโยบายบริษัทฯ การประกอบธุรกิจ และอำนาจในการบริหารจัดการแต่อย่างใด โดยนายประเสริฐ และ นางสาวนิตา  จะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยทันที

 

Back to top button