สังคมกังขา! STGT กลับลำไม่ซื้อหุ้นคืน 3.6 พันล้าน อ้างภาวะตลาดไม่เอื้อ

สังคมกังขา! STGT กลับลำไม่ซื้อหุ้นคืนวงเงิน 3.6 พันล้าน หลังครบระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากปัจจัยสภาวะตลาดไม่เอื้อ


บริษัท ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT เปิดเผยว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,600 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.2 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2565 ผ่านการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น

ทั้งนี้บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่า ระยะเวลา 6 เดือนของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วในวันที่ 6 กันยายน 2565 เนื่องจากปัจจัยสภาวะตลาด บริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

Back to top button