“เมพ คอร์ปอเรชั่น” ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 75 ล้านหุ้น เทรด mai ระดมทุนขยายธุรกิจ

"เมพ คอร์ปอเรชั่น" ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 75 ล้านหุ้น จ่อเทรด mai หวังนำเงินใช้ขยายธุรกิจเดิม-ธุรกิจใหม่


บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หนังสือเสียง (Audio Book) อุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Reader) และการบริการที่เกี่ยวข้อง ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวนรวมไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีบล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับหุ้นที่เสนอขาย IPO ในครั้งนี้คิดเป็นไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบ่งเป็น

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 22,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

(2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Two Bees (HK) Limited จำนวนไม่เกิน 39,375,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

(3) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Brain Ventures Limited จำนวนไม่เกิน 13,125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนชำระแล้วเป็นจำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุน เพื่อใช้สำหรับการขยายธุรกิจที่อยู่ในแพลตฟอร์มปัจจุบัน (meb readAwrite และ Hytexts) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การซื้อลิขสิทธิ์วรรณกรรมใหม่ๆ ไปขายในแพลตฟอร์มปัจจุบัน การซื้อลิขสิทธิ์ของ Webtoon หรือการ์ตูนออนไลน์มาจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มปัจจุบัน การปรับปรุงพัฒนาแพลตฟอร์มปัจจุบันให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

รวมทั้งใช้สำหรับการขยายธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจำหน่ายวรรณกรรมออนไลน์ในภาษาท้องถิ่นของต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มวรรณกรรมออนไลน์ การจำหน่ายวรรณกรรมออนไลน์ในภาษาต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มวรรณกรรมออนไลน์ อีกทั้งจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตรารวมกันไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

Back to top button