“ครม.” อัดงบ 212 ลบ. หนุนต่างชาติ สร้าง “ภาพยนตร์” ในไทย 6 เรื่อง

“ครม.” ไฟเขียวงบกลาง 212 ลบ. สนับสนุนต่างชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ "สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ" ในประเทศไทยจำนวน 6 เรื่อง


นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 งบกลาง 212.102 ล้านบาท ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ “สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ” ในราชอาณาจักร จำนวน 6 เรื่อง

โดยมีการของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ และ ดำเนินการถ่ายทำเสร็จในช่วงปี 2564 เป็น “ภาพยนตร์” จาก สหรัฐฯ 4 เรื่อง ฝรั่งเศส 1 เรื่อง และสิงคโปร์ 1 เรื่อง ทั้งหมดมีกำหนดฉายภายในปี 2565 การถ่ายทำทั้ง 6เรื่อง มีการนำเงินเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย 1,193.84 ล้านบาท มีการ จ้างงาน ทีมงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 12,000 คน ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจอัตราทวีคูณ รวม 2,384 ล้านบาท

ทั้งนี้การขอรับจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ เนื่องจาก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในการดูแลการดำเนินมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย คงเหลืองบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากในปี 2565 ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการนี้จำนวน 167.612 ล้านบาท

โดยวงเงินดังกล่าวได้มีการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณแล้ว 154.940 ล้านบาท และในไตรมาสที่4/65 อีก 7.957 ล้านบาท  จึงคงเหลือเงินในโครงการดังกล่าวเพียง 4.715 ล้านบาท ไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายเพื่อคืนเงินตามมาตรการส่งเสริมแก่ผู้ถ่ายทำภาพยนตร์ 6 เรื่อง ที่ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 216.818 ล้านบาท จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

“รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2560 โดยให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้สร้างภาพยนตร์ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ในรูปแบบการคืนเงินร้อยละ 15-20” นางสาวไตรศุลี กล่าว

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่เริ่มโครงการ ได้มีภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยแล้ว 43 เรื่อง เกิดรายได้หมุนเวียนในเศรษฐกิจประมาณ 8,560 ล้านบาท ดำเนินการคืนเงิน Cash Rebate แก่ผู้ประกอบการแล้ว 22 เรื่อง รวม 541.497 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นมาตรการที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศและคุ้มค่า โดยเงินลงทุนสร้างภาพยนตร์ทั้งหมดได้กระจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำทั่วประเทศ

Back to top button