บอร์ด PLANB เคาะขาย “กู๊ดธิงแฮพเพ่น” รับเงิน 5.8 ลบ.

บอร์ด PLANB ไฟเขียว 2 บริษัทย่อย “MSD- IAM” ขายหุ้น “กู๊ดธิงแฮพเพ่น” รับเงิน 5.8 ลบ.


บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่7/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด (MSD) บริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จำกัด (Good Things) จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของ Good Things รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,000,000 บาท ให้กับนางวัชรี ศิริเวชวิวัฒน์ และนางสาวรัดเกล้า วงษ์ประเสริฐ ผู้ถือหุ้นเดิมของ Good Things ซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

รวมทั้งอนุมัติให้บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (IAM) บริษัทย่อยซึ่ง MSD ถือหุ้นร้อยละ 35 จำหน่ายหุ้นสามัญของ Good Things จำนวน 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.20 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของ Good Things รวมมูลค่าทั้งสิ้น 800,000 บาท ให้กับนางวัชรี ศิริเวชวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นเดิมของ Good Things ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ภายหลังการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวแล้ว Good Things จะสิ้นสุดการเป็นบริษัทร่วมของบริษัท

Back to top button