IRPC ตั้ง “กฤษณ์ อิ่มแสง” นั่ง CEO มีผล 1 ต.ค.65

IRPC แต่งตั้ง "กฤษณ์ อิ่มแสง" ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นายกฤษณ์ อิ่มแสง ดำรงตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่” พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็น “กรรมการ” และ “เลขานุการคณะกรรมการ” โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป เพื่อทดแทน นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ได้แจ้งการลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ

โดยปัจจุบัน นายกฤษณ์ อายุ 57 ปี โดยดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT มีประสบการณ์และผ่านภารกิจในการกำกับดูแลและกำหนดทิศทางให้กับกลุ่มธุรกิจที่สำคัญของ ปตท. และบริษัทในกลุ่มปตท. ดังนี้

– ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC

– ประธานกรรมการ บริษัท พีทีทีแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

– ประธานกรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

– กรรมการ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR)

– รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บมจ.ปตท. (PTT)

– รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บมจ.ปตท. (PTT)

– รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน บมจ.ปตท. (PTT

– รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บมจ.ปตท. (PTT)

– กรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)

สำหรับประวัติการศึกษา นายกฤษณ์ จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยนายกฤษณ์ CEO คนที่ 7 ของ IRPC จะเข้ามาขับเคลื่อนองค์กรโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุควิถีใหม่ และการเป็นมากกว่าผู้นำธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ำมัน ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความสมดุลของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล รวมทั้งคำนึงถึงสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์การสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว

Back to top button