จับตา “ครม” ถกยกเลิก “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ยุบ “ศบค.” มีผล 1 ต.ค.นี้

จับตา “ครม.” ถกวาระยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยุติ “ศบค.” เปลี่ยนผ่านจากโรคติดต่ออันตราย สู่โรคเฝ้าระวัง มีผลวันที่ 1 ต.ค.65 สกพอ. ชง แก้ปัญหาส่งมอบพื้นที่มักกะสันก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน คกก.หนี้สาธารณะ ขอกู้หนี้สาธารณะเพิ่ม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งสุดท้าย ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ครบ 8 ปีแล้วหรือไม่ ในวันที่ 30 ก.ย.นี้

ขณะที่วาระการพิจารณาของครม.วันนี้ ที่ประชุมจะพิจารณารับทราบตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ครั้งที่ 19 ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.นี้ มีผลให้ศบค.ต้องยุติลงนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

สำหรับวาระเรื่องเพื่อพิจารณา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ขออนุมัติการแก้ปัญหาส่งมอบพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (บริเวณพื้นที่โรงงานมักกะสัน)

คณะกรรมการบริหารหนี้สาธารณะขอความเห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 66

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกองทุนและกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ.….และร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.….ฉบับตรวจแก้ไข

โดยกระทรวงพาณิชย์ขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.…. และการสมัครเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศภายใต้กรรมสารเจนีวาปี 42

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขออนุมัติโครงการอาคารรักษาพยาบาลศิริราชและสถานีศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันรายการค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงสนตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 68 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ พ.ศ.68

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข จะอนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,100.61 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 1,039,729 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จำนวน 10,577 คน รวม 1,050,306 คน ช่วงเดือนมิ.ย. – ก.ย.65 รวม 4 เดือน ในอัตรา 500 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็น 2,000 บาทต่อคน

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอร่างพ.ร.ฏ.เปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง ในท้องที่ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.….

กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ.….

ด้าน สกพอ.เสนอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครั้งที่ 3/2565 [ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….]

โดยกระทรวงคมนาคมเสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน

กระทรวงพาณิชย์เสนอการประกาศเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) และผลการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้ส (Joint Economic and Trade Committee : JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 1 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่องเพื่อทราบ กระทรวงการคลัง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำครึ่งปีแรกของปี พ.ศ.2565

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ

Back to top button